Artikelen

Over het wezen van licht en duister III. Het spel als spiegeling en voortzetting van de schepping

Wanneer men gedurende vele jaren telkens weer op zoek is gegaan naar het wezen der natuur, nu eens als bedelaar omdat men hongerig was en niets had te bieden, dan weer als welkome gast met wie zij graag een blijmoedig speels of soms ook een diep ernstig gesprek wilde voeren, dan kan het gebeuren dat zij zelf ons roept. Zij is dan bereid ons te ontvangen met haar gelaat even onthuld, terwijl zij zich meestal achter half doorzichtige sluiers verbergt. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 12 (1957) 4, p. 68-72

In de ban van de kabouterwereld

Het was een wonderlijke winter. Al dagenlang schommelde het weer tussen vorst en dooi op en neer. Of eigenlijk vroor het doorlopend een heel klein beetje, terwijl de bleke zon telkens voor een lichte dooi zorgde. En zoals het zo vaak is: zodra de natuur zich op een grensgebied ontplooit, vertoont zij een wonderlijke drang tot speelsheid. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 10 (1955) 11, p. 145-148

De geschiedenis van de wagen en de ontwikkeling van het ik-bewustzijn, deel 1

a. De voorbereiding der mechanisatie van het leven op aarde tijdens de oud-mexicaanse cultuur

In Amerika bestond voor de verovering door de Europeanen geen volk dat gebruik wist te maken van de rollende beweging. En toch hebben zich daar in het Westen op verschillende plaatsen machtige en bloeiende stadsculturen ontwikkeld.
Dit hoogst merkwaardige feit kan, eenmaal tot raadsel geworden, als één van de beste uitgangspunten gelden bij het doorgronden van de zin en de oorsprong van de techniek. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 8 (1953) 4, p. 67-73

De geschiedenis van de wagen en de ontwikkeling van het ik-bewustzijn, deel 2

e. Afleiding van de wagen uit het dierenrijk

Wat is nu eigenlijk het wiel? In het wiel van een rijdende wagen hebben wij de mechanisering van de stappende of dravende beweging te zien. Het stappen van de paardenpoten wordt tot de wentelende opeenvolging van de spaken en tot de voortgaande beweging van de omtrek van het wiel. De wagens, de auto’s, de fietsen zouden wij loopwerktuigen moeten noemen. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 8 (1953) 5, p. 85-91

De Jonkvrouw in de grot. Een blik op het wezen van Leonardo

leonardo - madonna in de rotsEr zijn zeer weinig schilderijen bekend, die zonder enige twijfel aan Leonardo toegeschreven mogen worden. Menigeen zal dus die weinige wel met bijzonder veel aandacht bekeken hebben en als een innerlijk beeld in zich omdragen. Des te vreemder kan het ons dan aandoen, wanneer wij ontdekken, dat er met be­trekking tot het onderwerp van de “madonna in de grot” een grote dwaling heerst en wanneer daarbij bovendien iets raadselachtigs naar voren komt wat zelden of nooit wordt opgemerkt. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 9 (1954) 9, p. 133-140

Leonardo in ons midden

leonardo da vinci zelfportret circa 1512-1515Dit jaar heeft men allerwegen de dag gevierd, waarop Leonardo da Vinci 500 jaar geleden geboren werd. Daardoor is de aandacht van velen weer op zijn werk gericht geweest en misschien is het zelfs enigszins mogelijk geworden iets van zijn aard en zijn taak aan te voelen. Het is op zichzelf reeds karakteristiek voor Leonardo, dat er iets geheimzinnigs om hem heen is; dat degenen, die een studie aan hem wijden, moeite hebben hem werkelijk te benaderen. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 7 (1952) 6, p. 81-88

Leonardo en Goethe

Een aantal schrijvers, die diep onder de indruk van Goethe’s grootheid waren, hebben toch steeds weer de vraag gesteld: maar mogen wij hem ook als een Christen beschouwen? Het gebeurde dan niet zelden dat het antwoord ontkennend luidde. Was men iets voorzichtiger geweest met zijn formulering en had men toegegeven, dat Goethe niet met de maatstaf van het traditionele Christendom meetbaar was, dan had men een ernstige waarheid uitgesproken. Meresjkowski laat in zijn bewonderenswaardige boek over Leonardo één van de leerlingen de zelfde maatstaf aan zijn meester aanleggen. Het gevolg is, dat hij telkens in de diep­ste twijfel wegzinkt, want ook Leonardo kan men op deze wijze niet benaderen. Waar wijzen deze dingen op? Lees verder

Bron: Vrije Opvoedkunst 15 (1951/52) 6, p. 2-19

De herders en de koningen op zoek naar het kind

Een van de grootste taken voor degenen die zich verantwoordelijk voelen voor de antroposofische beweging, is het doen opbloeien en tot samenklinken brengen van de vermogens van de herders en de koningen. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 16 (1961) 1, p. 6-12

Studie van de techniek als een weg tot het wezen der metalen

Reeds vele jaren geleden werd een merkwaardige proef gedaan door Rutherford, een van de grote atoomonderzoekers. Hij maakte gebruik van de mogelijkheid om de banen van deeltjes, die een stukje radium onophoudelijk uitschiet met behulp van opflikkerende lichtpuntjes op een scherm zichtbaar te maken. Lees verder

Bron: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Nederland 6 (1951) 1, p. 1-5